استخدام سنگ کار و نقاش ماهر در عراق_ شهریور ماه ۹۸